Zpracováváme šablony OPVVV od začátku do konce “na klíč“. Zdarma připravujeme žádost o dotaci, dodáváme/zařizujeme předmět dotace a zdarma vyúčtujeme celou šablonu.

Vzdělávací agentura A SCHOOL s.r.o. má dlouhodobé zkušenosti především s jazykovým vzděláváním a to jak soukromým, tak pro podniky. V současné době Vám můžeme nabídnout základní výuku angličtiny ve všech úrovních od začátečníků po velmi pokročilé a také různé kurzy odborné angličtiny (cestovní ruch, stavebnictví, marketing, výkresová dokumentace, elektrotechnika…). 

Nabízíme též základní kurzy němčiny a ruštiny ve všech úrovních znalostí. Také specializované kurzy v těchto jazycích.

Například:                                                      
- Němčina pro personalisty
- Němčina pro manažery
- Němčina pro obchod

Jazykové kurzy probíhají ve většině případů přímo u klienta. V případě že klient tuto možnost nemá, je možné toto řešit individuálně. Stavbu a průběh všech jazykových kurzů sestavíme na základě individuálních požadavků klienta. Pokud jste v naší nabídce nenalezli jazyk nebo specializaci kurzu, kterou poptáváte. Neváhejte se ozvat ohledně možnosti tento kurz vytvořit na míru. 

Poskytujeme odborné vzdělávání zaměstnanců z výrobních, technických i administrativních oblastí. Tyto kurzy je možné financovat z prostředků Evropské Unie. 

 

Soupis všech školení, která jsme v minulosti realizovali si můžete stáhnout zde.

 

Profesionální servis

Školení se zaměřuje na zopakování a prohloubení znalostí obsluhy zákazníků, zdůrazněno je správné podávání pokrmů a nápojů a profesionální přístup. Důraz je kladen zejména na praktickou část školení. Školení je možno rozšířit i o základy sommelierství.

Kuchařské kurzy

Odborné kurzy vaření pro personál kuchyně. Výuka probíhá vždy v teoretické rovině, následně probíhá vštěpování nabytých znalostí pod dohledem zkušeného šéfkuchaře přímo v provozu restaurace. Zaměření kurzu záleží na osobní domluvě.

Dále nabízíme: Barmanské kurzy, Provoz podniku v gastronomii, Právní předpisy v hotelnictví a gastronomii aj.

 

Hydroizolace staveb

rámcový obsah školení: vysvětlení základních pojmů, názvosloví, předpisy, normy a pravidla, proškolení z BOZP, orientace ve stavebních výkresech, dokumentaci a čtení prováděcích výkresů izolačních prací, seznámení s nabídkou izolačních materiálů na současném trhu, historie, vývoj a důležitost provádění izolací, způsoby diagnostiky, určení vhodnosti technologického postupu, zaměřování a určení postupu, výpočet spotřeby materiálu, rozpoznání chyb, určení způsobu nápravy, určení způsobu sanace, praktické ukázky nanášení izolačních hmot, konečné úpravy a ošetřování nových povrchů, odlišnosti ve způsobu provádění izolací pro následné povrchové úpravy, předávání hotového díla, nejčastější chyby při předávání a přejímání díla ad.

Nové zateplovací systémy

rámcový obsah školení: Technický dozor investora (stavebníka) z hlediska zateplování fasád, zateplování šikmých a plochých střech, výměny otvorových výplní; činnost TDI v průběhu stavby – jako například přejímka projektové dokumentace, příprava staveniště a skladování, činnost TDI při realizaci zateplování budov, chyby při přípravě, chyby při provádění, přejímka a kolaudace stavby

Vedení stavebního deníku

rámcový obsah školení: účel a význam stavebního deníku, souvisící právní a jiné požadavky, účastníci výstavbového procesu a další osoby oprávněné k provádění záznamů do stavebního deníku, zásady řízení kvality, ŽP a BOZP ve vazbě na vedení záznamů, forma vedení stavebního deníku, obsah záznamů ve stavebním deníku, chyby ve vedení deníku, poznatky z praxe

Praktické zkušenosti s problematikou rozpočtování a kalkulací staveb

Teoretická příprava - cenová soustava, kalkulace, podklady pro rozpočtování a oceňovací podklady, propočet stavby a souhrnný rozpočet výstavby, položkové rozpočty (agregace, položky a rozbory), druhy rozpočtů (rozpočet v jednotlivých fázích procesu výstavby), rozpočtové software (přehled a porovnání), vazby rozpočtu na obory a profese, rozpočty a budoucnost (modelování - BIM, hospodaření – FM); praktická příprava: náklady a ceny ve stavebnictví, příprava podkladů pro rozpočtování, tvorba rozpočetu výstavby, práce s rozpočtovým softwarem ad.

Stavební právo

 rámcový obsah školení: Zásadní změny vyvolané NOZ a připravovanými novelami stavebního zákona a zákona o veřejných zakázkách daňovými a účetními předpisy, stavební řád, katastrální zákon, zrušení obchodního zákoníku - úprava smluv, zrušení zákona o bytech - např. co je jednotka, hlavní zásady zadávání přípravných činností a dokumentace stavby, předcházení vadám již v etapě zadání a zpracování žádosti o stavebním řízení, realizace staveb a povinnosti stavebníka, vlastníka a stav. podnikatele, stavbyvedoucího, mistra, postupy odstraňování vad projektové dokumentace a výkazu výměr, vady dle NOZ, rozčlenění stavby dle daňových předpisů , otázky řešení autorských práv a jejich porušení, řešení průmyslových práv duševního vlastnictví, vztah k zákonu o veřejných zakázkách, stavební deník a zápisy do deníku, sledování deníku ostatní nezbytné doklady ad.

Dále nabízíme:

Nové systémy a technologie používané v interiérech a exteriérech

Moderní techniky a materiály v oblasti plastových oken

Nové protipožární materiály

Stavební dokumentace

odborné kurzy stavebnictví na míru

 

 

Odborné kurzy v oblasti CNC strojů a dalších strojů

rámcový obsah školení: dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek, o orientace v normách a v technických podkladech pro provádění obráběcích operací na CNC stroji, měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu, programování v řídicím systému (nahrání programu, správa souborů, definice nástrojů, standardní cykly, podprogramy), upínání nástrojů, polotovarů a obrobků a ustavování jejich polohy, přetočení čelisti apod., seřizování, ošetřování a údržba stroje

Speciální 3D měření drsnosti

rámcový obsah školení: Měření na 3D měřícím stroj a kruhoměru, základní měření, přesnost měření a zpracování výsledků, programování stroje, měření tvrdosti, způsoby měření a výsledné hodnoty, postupy měření a zpracování, měření drsnosti, způsoby měření a výsledné hodnoty, postupy měření a zpracování

Metrologie a základy statistiky

rámcový obsah školení: požadavky zákona o metrologii, základní pojmy, výběr měřidel, chyby měření, nejistota měření, opakovatelnost, zpracování výsledků měření, měření obrobených dílů, měření, tolerance, statistická přejímka, určení parametrů, základy statistiky, způsobilost kontrolních a výrobních procesů, způsobilost zařízení

Čtení výkresové dokumentace

rámcový obsah školení: evropské promítání (značky, symboly, zkratky), americké promítání, normalizace v technickém kreslení, technické zobrazování, pravidla zobrazování na výkresech, kótování, předepisování přesnosti rozměrů, geometrické tolerance, struktura povrchu, zobrazení polotovaru, strojní součásti, konstrukční prvky a spoje, svařované konstrukce v technické dokumentaci, výrobní výkres a výkres sestavení

Pokročilé funkce tabulkového kalkulátoru ve strojírenské výrobě

rámcový obsah: podmíněné formátování, složitější funkce a vzorce a jejich vytváření (vyhledávací, logické, matematické, statistické, vzorce s podmínkou), podmíněné formátování, propojení sešitů a listů, databáze, kontingenční tabulky, grafy, základy tvorby maker

Dále nabízíme:

Kurzy Auto Cad, CAM, SurfCAM apod. ,odborné kurzy strojírenství na míru

Vzdělávací agentura ASCHOOL s.r.o. se zabývá také distribucí školící techniky a edukativních pomůcek včetně softwaru nutného k jejich plnému využívání. Do našeho sortimentu patří například interaktivní tabule, projektory, klasické tabule, flipcharty a nepřeberné množství učebnic a knih. V případě zájmu o vybavení Vaší vzdělávací instituce nás kontaktujte na: business@aschool.cz

máte zájem o tuto službu nebo
se nás chcete jen na něco zeptat?